Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm học 2023 – 2024 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa xã Vĩnh Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Sáng ngày 30/9/2023 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm học 2023 – 2024 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa xã Vĩnh Thuận.
Tại lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được nghe Thạc sĩ Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận (Báo cáo viên Tỉnh ủy) quán triệt nội dung tình hình thế giới, khu vực hiện nay. Góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, của tỉnh và địa phương.

           Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị:

 

Thạc sĩ Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận (Báo cáo viên Tỉnh ủy) quán triệt nội dung tình hình thế giới, khu vực hiện nay tại lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm học 2023 – 2024

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa xã Vĩnh Thuận tham dự tạo lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm học 2023 – 2024 

                                                                                                                                                           Huỳnh Như